POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Wzrasta znaczenie Rejestru: punkty przy dofinansowaniu inwestycji oraz zapis w polskiej "Mapie GOZ"
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej

Procedura Rejestru - w skrócie

O wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, które:

 • wdrożyły i stosują w swoich działaniach strategię Czystszej Produkcji
 • wykażą systematyczne (przez okres co najmniej 2 ostatnich lat) zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, wynikających z podejmowanych działań i/lub produkowanych wyrobów oraz przedstawią plany dalszych działań środowiskowych
 • prowadzą działalność zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska
 • złożyły w terminie wymagane Raporty o Zrównoważonym Rozwoju (wg wzoru wypracowanego w Polskim Programie CP)
 • podpisały Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP
 • złożyły oświadczenie o poparciu dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ "UN Global Compact" i stosowaniu jej 10-ciu zasad

Oprócz analizy raportu i wywiadów, w ramach weryfikacji prowadzone są audyty środowiskowe. Audyty planowe są wykonywane co maksimum 6 lat - o ile w międzyczasie nie powstaną okoliczności skłaniające do wykonania audytu celowego, który może być wykonany w niepełnym zakresie (np. tylko gospodarka odpadami).

Swoje wnioski, dotyczące organizacji, które w danym roku były kontrolowane przez inspekcje państwowe, przedkładają też GIOŚ i PIP (dotyczy to kontroli przeprowadzanych w ramach normalnej działalności ww. inspekcji - nie są prowadzone żadne dodatkowe kontrole na potrzeby weryfikacji Rejestru).

Wpis do Rejestru ma miejsce po ocenie wdrożenia w danej jednostce organizacyjnej strategii CP przez Kapitułę Rejestru, której Przewodniczącym jest obecnie Wiceminister Środowiska - p. Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu.

Posiedzenie Kapituły, podczas której podejmowane są decyzje dotyczące wpisu do Rejestru, odbywa się raz w roku.

Organizacje wpisane do Rejestru po raz pierwszy, otrzymują Dyplom Uznania, którego aktualny wzór przedstawiono na poniższym rysunku:

 

Corocznie Laureatom wręczane są certyfikaty potwierdzające wpis za kolejny rok. Aktualny wzór tego dokumentu przedstawiono na poniższym rysunku:

Certyfikat PRCPiOP

 

Wpis do Rejestru uprawnia Laurata do:

 • używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na zasadach określonych w załączniku 4.
 • uzyskania rekomendacji ze strony Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” w przypadku starań o środki na fi-nansowanie przedsięwzięć zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji,
 • wpisu do publicznie dostępnego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsię-biorczości.
 • promowania jego działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”.
 • rzadszych kontroli środowiskowych, w miarę możliwości wynikających z przepisów prawnych (pełna lista Laureatów Rejestru za dany rok jest także wysyłana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do inspekcji wojewódzkich, z prośbą o uwzględnienie faktu wpisania do Rejestru w planach kontroli).

Jednostki organizacyjne wpisane do Rejestru mogą używać logo CP z napisem informującym o wpisie w Rejestrze,  zaprezentowanego na poniższym rysunku:

 

Polski Rejestr CPiOP jest corocznie akutalizowany i publikowany. Dla Laureatów Rejestru opracowywane są "Karty Raportu CP i OP". Przykładową Kartę, podsumowującą ramowo główne osiągnięcia proekologiczne i prospołeczne przykładowego Laureata Rejestru, przedstawiono na poniższym rysunku:

Utrzymanie ważności wpisu do Rejestru wymaga:

 • sporządzania przez jednostkę organizacyjną corocznych Raportów o Zrównoważonym Rozwoju, wykazujących uzyskanie efektów ekologicznych z tytułu CP oraz działań społecznych w roku poprzedzającym wpis do Rejestru.
 • utrzymanie spełniania wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • przystępowania do audytów, w latach w których są one wymagane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.