POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej

Procedura Rejestru - w skrócie

O wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, które:

 • wdrożyły i stosują w swoich działaniach strategię Czystszej Produkcji
 • wykażą systematyczne (przez okres co najmniej 2 ostatnich lat) zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, wynikających z podejmowanych działań i/lub produkowanych wyrobów oraz przedstawią plany dalszych działań środowiskowych
 • prowadzą działalność zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska
 • złożyły w terminie wymagany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (wg wzoru wypracowanego w Polskim Programie CP)
 • podpisały Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP
 • złożyły oświadczenie o poparciu dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ "UN Global Compact" i stosowaniu jej 10-ciu zasad

Oprócz analizy raportu i wywiadów, w ramach weryfikacji prowadzone są audyty środowiskowe. Audyty planowe są wykonywane co maksimum 6 lat - o ile w międzyczasie nie powstaną okoliczności skłaniające do wykonania audytu celowego, który może być wykonany w niepełnym zakresie (np. tylko gospodarka odpadami).

Opinie dotyczące organizacji, które w danym roku były kontrolowane przez inspekcje państwowe, przedkładają też GIOŚ i PIP (dotyczy to kontroli przeprowadzanych w ramach normalnej działalności ww. inspekcji - nie są prowadzone żadne dodatkowe kontrole na potrzeby weryfikacji Rejestru).

Wpis do Rejestru ma miejsce po ocenie wdrożenia w danej jednostce organizacyjnej strategii CP przez Kapitułę Rejestru, której Przewodniczącą jest obecnie Wiceminister Klimatu i Środowiska - p. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ.

Posiedzenia Kapituły, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące wpisu do Rejestru, odbywają się corocznie.

Organizacje wpisane do Rejestru po raz pierwszy, otrzymują Dyplom Uznania, którego aktualny wzór przedstawiono na poniższym rysunku:

 

Po zakończeniu kolejnych edycji, Zarejestrowanym wręczane są certyfikaty potwierdzające wpis za kolejny rok. Aktualny wzór tego dokumentu przedstawiono na poniższym rysunku:

Certyfikat PRCPiOP

 

Wpis do Rejestru uprawnia do:

 • używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na zasadach określonych w załączniku 4 do pełnej treści Regulaminu,
 • uzyskania rekomendacji ze strony Stowarzyszenia Polski Ruch CP w przypadku starań o środki na finansowanie przedsięwzięć zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji,
 • wpisu do publicznie dostępnego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 • promowania jego działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie Polski Ruch CP.
 • rzadszych kontroli środowiskowych, w miarę możliwości wynikających z przepisów prawnych (pełna lista Laureatów Rejestru za dany rok jest także wysyłana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do inspekcji wojewódzkich, z prośbą o uwzględnienie faktu wpisania do Rejestru w planach kontroli),
 • uzyskania punktu przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na nowe inwestycje w strefach ekonomicznych (zwolnienia podatkowe)

Jednostki organizacyjne wpisane do Rejestru mogą używać logo CP z napisem informującym o wpisie w Rejestrze,  zaprezentowanego na poniższym rysunku:

 

Polski Rejestr CPiOP jest corocznie akutalizowany i publikowany. Dla Laureatów Rejestru opracowywane są "Karty Raportu CP i OP". Przykładową Kartę, podsumowującą ramowo główne osiągnięcia proekologiczne i prospołeczne przykładowego Laureata Rejestru, przedstawiono na poniższym rysunku:

Przykładowa Karta Raportu CP i OP

Utrzymanie ważności wpisu do Rejestru wymaga przede wszystkim:

 • sporządzania przez jednostkę organizacyjną corocznych Raportów o Zrównoważonym Rozwoju, wykazujących uzyskanie efektów ekologicznych z tytułu CP oraz działań społecznych w roku poprzedzającym wpis do Rejestru.
 • utrzymanie spełniania wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także prawa pracy,
 • przystępowania do audytów, w latach w których są one wymagane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.