POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 6 maja 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej

Procedura Rejestru - w skrócie

O wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, które:

 • wdrożyły i stosują w swoich działaniach strategię Czystszej Produkcji
 • wykażą systematyczne (przez okres co najmniej 2 ostatnich lat) zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, wynikających z podejmowanych działań i/lub produkowanych wyrobów oraz przedstawią plany dalszych działań środowiskowych
 • prowadzą działalność zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska
 • złożyły w terminie wymagany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (wg wzoru wypracowanego w Polskim Programie CP)
 • podpisały Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP
 • złożyły oświadczenie o poparciu dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ "UN Global Compact" i stosowaniu jej 10-ciu zasad

Oprócz analizy raportu i wywiadów, w ramach weryfikacji prowadzone są audyty środowiskowe. Audyty planowe są wykonywane co maksimum 6 lat - o ile w międzyczasie nie powstaną okoliczności skłaniające do wykonania audytu celowego, który może być wykonany w niepełnym zakresie (np. tylko gospodarka odpadami).

Opinie dotyczące organizacji, które w danym roku były kontrolowane przez inspekcje państwowe, przedkładają też GIOŚ i PIP (dotyczy to kontroli przeprowadzanych w ramach normalnej działalności ww. inspekcji - nie są prowadzone żadne dodatkowe kontrole na potrzeby weryfikacji Rejestru).

Wpis do Rejestru ma miejsce po ocenie wdrożenia w danej jednostce organizacyjnej strategii CP przez Kapitułę Rejestru, której Przewodniczącą jest obecnie Wiceminister Klimatu i Środowiska - p. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ.

Posiedzenia Kapituły, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące wpisu do Rejestru, odbywają się corocznie.

Organizacje wpisane do Rejestru po raz pierwszy, otrzymują Dyplom Uznania, którego aktualny wzór przedstawiono na poniższym rysunku:

 

Po zakończeniu kolejnych edycji, Zarejestrowanym wręczane są certyfikaty potwierdzające wpis za kolejny rok. Aktualny wzór tego dokumentu przedstawiono na poniższym rysunku:

Certyfikat PRCPiOP

 

Wpis do Rejestru uprawnia do:

 • używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na zasadach określonych w załączniku 4 do pełnej treści Regulaminu,
 • uzyskania rekomendacji ze strony Stowarzyszenia Polski Ruch CP w przypadku starań o środki na finansowanie przedsięwzięć zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji,
 • wpisu do publicznie dostępnego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 • promowania jego działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie Polski Ruch CP.
 • rzadszych kontroli środowiskowych, w miarę możliwości wynikających z przepisów prawnych (pełna lista Laureatów Rejestru za dany rok jest także wysyłana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do inspekcji wojewódzkich, z prośbą o uwzględnienie faktu wpisania do Rejestru w planach kontroli),
 • uzyskania punktu przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na nowe inwestycje w strefach ekonomicznych (zwolnienia podatkowe)

Jednostki organizacyjne wpisane do Rejestru mogą używać logo CP z napisem informującym o wpisie w Rejestrze,  zaprezentowanego na poniższym rysunku:

 

Polski Rejestr CPiOP jest corocznie akutalizowany i publikowany. Dla Laureatów Rejestru opracowywane są "Karty Raportu CP i OP". Przykładową Kartę, podsumowującą ramowo główne osiągnięcia proekologiczne i prospołeczne przykładowego Laureata Rejestru, przedstawiono na poniższym rysunku:

Przykładowa Karta Raportu CP i OP

Utrzymanie ważności wpisu do Rejestru wymaga przede wszystkim:

 • sporządzania przez jednostkę organizacyjną corocznych Raportów o Zrównoważonym Rozwoju, wykazujących uzyskanie efektów ekologicznych z tytułu CP oraz działań społecznych w roku poprzedzającym wpis do Rejestru.
 • utrzymanie spełniania wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także prawa pracy,
 • przystępowania do audytów, w latach w których są one wymagane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.