POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
25 maja 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - po raz pierwszy w formule "on-line"
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 25 maja 2021 r.

AKTUALNOŚCI

2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line. Przeczytaj pełną notatkę z tego wydarzenia w dziale "Aktualności".
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej

Procedura Rejestru - w skrócie

O wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, które:

 • wdrożyły i stosują w swoich działaniach strategię Czystszej Produkcji
 • wykażą systematyczne (przez okres co najmniej 2 ostatnich lat) zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, wynikających z podejmowanych działań i/lub produkowanych wyrobów oraz przedstawią plany dalszych działań środowiskowych
 • prowadzą działalność zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska
 • złożyły w terminie wymagany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (wg wzoru wypracowanego w Polskim Programie CP)
 • podpisały Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP
 • złożyły oświadczenie o poparciu dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ "UN Global Compact" i stosowaniu jej 10-ciu zasad

Oprócz analizy raportu i wywiadów, w ramach weryfikacji prowadzone są audyty środowiskowe. Audyty planowe są wykonywane co maksimum 6 lat - o ile w międzyczasie nie powstaną okoliczności skłaniające do wykonania audytu celowego, który może być wykonany w niepełnym zakresie (np. tylko gospodarka odpadami).

Opinie dotyczące organizacji, które w danym roku były kontrolowane przez inspekcje państwowe, przedkładają też GIOŚ i PIP (dotyczy to kontroli przeprowadzanych w ramach normalnej działalności ww. inspekcji - nie są prowadzone żadne dodatkowe kontrole na potrzeby weryfikacji Rejestru).

Wpis do Rejestru ma miejsce po ocenie wdrożenia w danej jednostce organizacyjnej strategii CP przez Kapitułę Rejestru, której Przewodniczącą jest obecnie Wiceminister Klimatu i Środowiska - p. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ.

Posiedzenie Kapituły, podczas której podejmowane są decyzje dotyczące wpisu do Rejestru, odbywa się raz w roku.

Organizacje wpisane do Rejestru po raz pierwszy, otrzymują Dyplom Uznania, którego aktualny wzór przedstawiono na poniższym rysunku:

 

Corocznie Laureatom wręczane są certyfikaty potwierdzające wpis za kolejny rok. Aktualny wzór tego dokumentu przedstawiono na poniższym rysunku:

Certyfikat PRCPiOP

 

Wpis do Rejestru uprawnia Laurata do:

 • używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na zasadach określonych w załączniku 4 do pełnej treści Regulaminu,
 • uzyskania rekomendacji ze strony Stowarzyszenia Polski Ruch CP w przypadku starań o środki na finansowanie przedsięwzięć zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji,
 • wpisu do publicznie dostępnego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 • promowania jego działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie Polski Ruch CP.
 • rzadszych kontroli środowiskowych, w miarę możliwości wynikających z przepisów prawnych (pełna lista Laureatów Rejestru za dany rok jest także wysyłana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do inspekcji wojewódzkich, z prośbą o uwzględnienie faktu wpisania do Rejestru w planach kontroli).

Jednostki organizacyjne wpisane do Rejestru mogą używać logo CP z napisem informującym o wpisie w Rejestrze,  zaprezentowanego na poniższym rysunku:

 

Polski Rejestr CPiOP jest corocznie akutalizowany i publikowany. Dla Laureatów Rejestru opracowywane są "Karty Raportu CP i OP". Przykładową Kartę, podsumowującą ramowo główne osiągnięcia proekologiczne i prospołeczne przykładowego Laureata Rejestru, przedstawiono na poniższym rysunku:

Przykładowa Karta Raportu CP i OP

Utrzymanie ważności wpisu do Rejestru wymaga przede wszystkim:

 • sporządzania przez jednostkę organizacyjną corocznych Raportów o Zrównoważonym Rozwoju, wykazujących uzyskanie efektów ekologicznych z tytułu CP oraz działań społecznych w roku poprzedzającym wpis do Rejestru.
 • utrzymanie spełniania wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także prawa pracy (opinie PIP),
 • przystępowania do audytów, w latach w których są one wymagane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.