POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Relacja z posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

Relacja z posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

25 czerwca 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Minister Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”.

Posiedzenie otworzyła Pani Minister Grażyna Henclewska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Polski Rejestr CP i OP to lista organizacji, które zobowiązują się do podjęcia pewnych działań na zasadzie inicjatywy oddolnej – przede wszystkim przedsiębiorstw, które w działaniach na rzecz ochrony środowiska widzą swój rozwój w kierunku unowocześniania działalności, a także budowanie relacji z interesariuszami. Dobrowolne zobowiązania tych organizacji dotyczą zmniejszania oddziaływania ich działalności na środowisko, a to jest kierunek, który Ministerstwa Gospodarki podejmuje i zawiera w swoich strategiach – np. w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, czy w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Minister Gospodarki jest szczególnie zainteresowany tym Ruchem na rzecz czystszego środowiska, dlatego też Pan Minister Janusz Piechociński przyjął funkcję przewodniczącego Kapituły Rejestru, aby propagować i dawać wyraz działaniom na rzecz rozwoju oddolnych inicjatyw. Wychodzi to naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom, które stoją właściwie przed całą globalną gospodarką, a które realizowane są na poziomie lokalnym i regionalnym. W tym roku do Rejestru kandyduje 26 organizacji i jednostek samorządowych. Cieszy więc fakt, że pomimo trudności gospodarczych, których wiele przedsiębiorstw doświadcza, widzą one jednak swoje szanse w takich inicjatywach, gdyż profesjonalne kształtowanie relacji z otoczeniem, w dobie rosnącej konkurencji, oznacza również budowanie dobrego wizerunku firmy, jej wartości – co świadczy o strategicznym podejściu do prowadzenia działalności.

Następnie Pani Minister przekazała głos Panu Ministrowi Jerzemu Kulińskiemu, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Minister podkreślił ważną rolę, jaką pełni Kapituła, honorując przedsiębiorców wpisaniem do Rejestru. Jest to tym bardziej ważne, że świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska, chęć życia w czystym i zdrowym środowisku, jest coraz większa i z tego względu działania, które podejmują przedsiębiorstwa by to środowisko było lepsze, czystsze, żeby pracowało się w lepszych warunkach, są coraz bardziej wartościowe. Minister Kuliński wyraził zadowolenie z faktu, że GIOŚ może pomóc w dobrej ocenie Kandydatów do Rejestru, biorąc pod uwagę to, czy są w stanie uzyskać i utrzymać standardy będące wyznacznikiem wpisania do Rejestru.

W kolejnym punkcie spotkania, w zastępstwie nieobecnego z uwagi na pilny wyjazd służbowy Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Pana Krzysztofa Galei – wystąpił Wiceprezes ww. Stowarzyszenia – Pan Michał Jan Cichy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że prowadzące Rejestr Stowarzyszenie Polski Ruch CP ma za sobą bardzo trudny, lecz dobry i owocny rok. Był to m.in. rok, w którym uruchomiono wiele inicjatyw przyczyniających się do popularyzacji i rozwoju Rejestru, a które szerzej zostaną omówione w kolejnym wystąpieniu, a które zostały także opisane w rozdanym Członkom Kapituły najnowszym numerze czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”. Za jedno z najważniejszych osiągnięć uznał rozpoczęcie naboru na Akademię Zrównoważonej Produkcji – która m.in. przygotowuje nowych kandydatów do Polskiego Rejestru CP i OP. Zaznaczył przy tym, że są i gorsze wiadomości. Po pierwsze żadna z firm, które mogły kandydować w bieżącym roku do Polskiego Rejestru CPiOP nie staje dziś jednak na Kapitule, po drugie – kandydatów do Rejestru nie przybyło. W obecnej edycji złożone zostały 4 raporty mniej, niż w poprzedniej, co znajduje swoje uzasadnienie m.in. w zmianach restrukturyzacyjnych i niepodejmowaniu tematu CP przez kolejne zarządy, w odchodzeniu Osób zajmujących się CP bez następców, skupieniu się na innych inicjatywach i konkursach, których mnogość dewaluuje tego typu inicjatywy, a także redukowaniu liczby konkursów, w których się uczestniczy, przez same firmy – a często wręcz ich unikanie, z uwagi na nadmierne obciążenia biurokratyczne – oraz łączenie funkcji (nadmierne obciążanie pracowników, poprzez przekazywanie im obowiązków osób zwalnianych w ramach redukcji kadrowych). Wiceprezes zwrócił także uwagę na dwa aspekty sygnalizowane przez niektórych uczestników DZE CP, tj. potrzebę większej promocji i wzrostu rozpoznawalności logo CP oraz Rejestru wśród ich klientów, kontrahentów, jak również oczekiwanie na kolejne przywileje dla Laureatów – którzy pomimo różnego rodzaju trudności uczestniczą w tej dobrowolnej inicjatywie. Pan Cichy podkreślił, że Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach podjęło szereg starań dotyczących szerszego rozpowszechniania informacji o Rejestrze, Akademii Zrównoważonej Produkcji, Logo CP. Wykorzystano około 10-ciu nowych informacyjnych kanałów dostępu. Wysiłki te jednak powinny być dalej intensyfikowane, z czynnym udziałem Członków Kapituły. Zaznaczył, że obecne korzyści z udziału w Rejestrze – w tym m.in. obietnica GIOŚ dotycząca rzadszych i bardziej partnerskich kontroli dla Laureatów – są zauważane i doceniane przez Uczestników, warto jednak wrócić do dyskusji i podjęcia konkretnych działań na rzecz rozszerzenia Ich przywilejów.
Biorąc pod uwagę powyższe trudności, tym bardziej należy docenić fakt, że 28 organizacji chciało kandydować dziś do PRCPiOP, z której to liczby, po wstępnej weryfikacji, ostatecznie Kapituła rozpatruje 26 kandydatur.
Wiceprezes skierował również podziękowania do wszystkich Członków, Ekspertów Stowarzyszenia Polski Ruch CP, którzy dzięki swojej pracy, w zdecydowanej większości nieodpłatnej, poświęcają wolny czas na budowanie Stowarzyszenia, zapewnienie funkcjonowanie systemu DZE CP, na konsultowanie organizacji uczestniczących w DZE CP, czy weryfikację raportów. Skierował też podziękowania do instytucji tworzących Kapitułę, której praca daje raportującym organizacjom możliwość docenienia Ich wysiłków oraz dodatkową motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

W dalszej części Pan Cichy zaprezentował proponowane zmiany w Regulaminie systemu DZE CP (w ramach którego funkcjonuje Polski Rejestr CP i OP), które po krótkiej dyskusji zostały uchwalone przez Kapitułę (zmiany te prezentujemy w oddzielnej notatce). Następnie przedstawił sprawozdanie z działań dotyczących promocji i rozwoju Rejestru oraz prac Zespołu Oceniającego od poprzedniego posiedzenia Kapituły. Przedstawił też listę tegorocznych Kandydatów oraz zreferował zastrzeżenia, jakie zostały zgłoszone do niektórych z nich w toku weryfikacji. W wyniku dyskusji oraz podjętych głosowań, ostatecznie Kapituła o nadaniu wpisu 22 organizacjom. 21 z nich to laureaci poprzedniej edycji, natomiast jednej – uprzednio zawieszonej – wpis został przywrócony.

W dyskusjach, które towarzyszyły posiedzeniu, podjęto m.in. takie istotne kwestie, jak rozważenie ułatwień przy kandydowaniu do Rejestru dla Organizacji wpisanych do rejestru EMAS, możliwe nowe formy promocji Rejestru oraz potrzebę poszukiwania kolejnych przywilejów dla Laureatów. Spotkanie zakończył Pan Cichy, prezentując plan działań Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji na kolejny rok – tj. do następnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

 

« powrót do listy