POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Wzrasta znaczenie Rejestru: punkty przy dofinansowaniu inwestycji oraz zapis w polskiej "Mapie GOZ"
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
« powrót do listy
Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

 

W dniu 21 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Tym razem Kapituła gościła w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W tegorocznym spotkaniu wziął udział Główny Inspektor Ochrony Środowiska Minister Andrzej Jagusiewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Inspekcji Pracy, RDOŚ Warszawa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” oraz reprezentujący Liderów Czystszej Produkcji – przedstawiciel PEC Ciechanów.

Posiedzenie otworzył Pan Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki reprezentujący nieobecną Panią Grażynę Henclewską – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Następnie głos zabrał Pan Minister Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W swoim wystąpieniu m.in. podkreślił znaczenie zaangażowanego zarządzania kapitałem przyrodniczym i usługami środowiskowymi, którego istotnymi elementami są: planowanie przestrzenne (w tym morskie i wodami przybrzeżnymi), rachunek zasobów oraz – nie zawsze zachowywana obecnie – spójność polityk sektorowych z polityką ekologiczną państwa (która to polityka powinna być skuteczniej wdrażana). Minister podkreślił znaczenie wzrostu wydajności zasobowej, wskazując, że stopień, w jakim Europa jest zależna od globalnych zasobów energii uświadamia chociażby kryzys ukraiński/krymski, a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego będzie wymagało wdrażania innowacji. Niestety, innowacje natrafiają jednak na przeszkody w postaci niespójności polityk sektorowych z polityką ekologiczną, czy niestabilności zmieniającego się co roku prawa. Przypominając model zarządzania środowiskowego DPSIR[1]: siła sprawcza – presja na środowisko – stan – oddziaływanie na środowisko – odpowiedź ze strony społeczeństwa, podkreślił, że jedną z takich odpowiedzi jest właśnie Polski Rejestr CP i OP. Europa stoi obecnie przed wyzwaniem zazieleniania gospodarki, w którym ideałem byłoby podejście „od kołyski do kołyski”, zakładające ponowne wykorzystywanie odpadów jako surowców wtórnych, co powinno znajdować swoje odzwierciedlenie w projektowaniu i nadzorowaniu produkcji wyrobów. Powinno to prowadzić do lepszego wykorzystania zasobów i nadania priorytetu ponownemu wykorzystywaniu odpadów. To wszystko są także zadania dla Kapituły oraz dla przedsiębiorców podejmujących dobrowolne zobowiązania, należy jednak ubolewać, że wciąż jest zbyt mało rąk do pracy nad zazielenianiem polskiej gospodarki.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Galeja – Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”. Na początku poruszył kwestię widocznego w ostatnich latach zmniejszania się liczby firm zainteresowanych podejmowaniem dobrowolnych zobowiązań, równocześnie wskazując zidentyfikowane powody takich odejść, jak np. skupienie się na raportowaniu społecznym lub EMAS – traktowanych niesłusznie przez niektóre firmy jako „kolejny krok po” Czystszej Produkcji – a także obciążenia biurokratyczne (w zakresie wymogów prawa oraz dodatkowych raportów w ramach DZE CP) oraz potężny rozwój wszelkiego rodzaju rejestrów, konkursów i nagród ekologiczno-społecznych, który dewaluuje tego typu działania. Podkreślił jednak, że tym bardziej cieszy fakt zgłaszania się nowych firm chętnych do przystąpienia do Programu CP. Podał przykład firmy opracowującej właśnie Raport Ekologiczny na potrzeby wnioskowania o Świadectwo Czystszej Produkcji, która w Świadectwie tym widzi szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wpis do prestiżowego rejestru. Wyraził nadzieję, że prestiż i dążenie do poprawy konkurencyjności mogą poprawić sytuację w kolejnych latach, choć zaznaczył, że bardziej widoczne powinno stać się też zaangażowanie drugiej strony – w postaci przywilejów dla uczestników DZE CP. Prezes przedstawił również wybrane działania, które Stowarzyszenie planuje podjąć, aby poprawić ww. sytuację. Wskazał na testowanie internetowego systemu informatycznego, który ma znacznie ułatwić raportowanie do Programu CP, a także na konieczność zatwierdzenia konsultowanego w ostatnich latach projektu Regulaminu DZE CP, który dokładnie nakreśli wszystkim uczestnikom zasady uczestnictwa i płynące z niego korzyści. Przedstawił też zamiar organizowania cyklicznych spotkań dla Pełnomocników ds. Czystszej Produkcji, na które powinni w przyszłości być zapraszani przedstawiciele np. instytucji państwowych, w tym organów kontrolnych, co stworzyłoby duże możliwości w zakresie wymiany poglądów – w formie bezpośredniego dialogu. Przedstawił również wnioski z rozmów prowadzonych z uczestnikami Polskiego Programu CP, wśród których znalazły się m.in. kwestie dotyczące finansowania działań – również drobnych usprawnień w przedsiębiorstwach, na które obecnie nie zawsze jest możliwość pozyskania środków, a takie właśnie drobne zmiany mają bardzo istotne znaczenie edukacyjne – aby rozpocząć działania proekologiczne w firmach. Prezes podkreślił mnogość działań, jakie są podejmowane w Polsce na rzecz edukacji ekologicznej, np. konkursy skierowane do przedsiębiorców nadzorowane przez PARP, wskazał jednak, że ogólnie polskie programy edukacyjne nakierowane są zwykle bardziej na konsumentów, niż producentów.

Kolejnym punktem posiedzenia Kapituły było sprawozdanie z prac nad wypracowanym w drodze szerokich konsultacji projektem „Regulaminu polskiego systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji”, który następnie Kapituła jednogłośnie zatwierdziła w drodze głosowania. Treść regulaminu prezentujemy na naszej stronie internetowej.

Następnie Pan Michał Jan Cichy – Wiceprezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” – przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zespołu Oceniającego w zakresie DZE CP w ciągu ostatniego roku, po czym krótko zaprezentował kandydatów w tegorocznej edycji Rejestru (z których osiągnięciami członkowie Kapituły mieli możliwość zapoznania się przed posiedzeniem). Po dyskusji Kapituła w drodze głosowań zadecydowała o nadaniu wpisów 27 organizacjom, których pełną listę prezentujemy na naszej stronie internetowej. Wśród Laureatów znalazła się jedna nowa organizacja – Zakład Cementownia „Rudniki” grupy CEMEX. 5 pozostałych organizacji, które zgłosiły akces do Rejestru w bieżącym roku, nie uzyskało akceptacji Kapituły.

Na zakończenie głos zabrał ponownie Pan Michał Jan Cichy, przedstawiając plan działań Stowarzyszenia na rok 2014 r.

Wszystkim tegorocznym Laureatom Rejestru serdecznie gratulujemy!


Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP. Od prawej: Krzysztof Galeja – Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”, Min. Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, Anna Nosal – Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, Robert Zakrzewski – Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP

 


Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP. Od lewej: Barbara Koszułap – Wiceprezes NFOŚiGW, Józef Kozioł – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, Karolina Główczyńska-Woelke – Państwowa Inspekcja Pracy, Barbara Dołowa – Pełnomocnik ds. CP w PEC Ciechanów, Krystyna Lenarczyk – Sekretarz Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”/Prezes Oddziału Mazowieckiego

« powrót do listy